Regulamin

I. DEFINICJE
  1. Portal Firm Rodzinnych, określany później jako PFR – oznacza platformę informacyjno-informatyczną podłączoną do sieci Internet, przygotowaną w ramach projektu „Firmy Rodzinne 2” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i dostępną w domenie http://portal.firmyrodzinne.eu. Prawa do domeny i Portalu Firm Rodzinnych, posiada Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych z siedzibą w Warszawie, ul. Smolna 14/7, 00-375 Warszawa. Biuro projektu: ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.
  2. Użytkownik – osoba, która przegląda, czyta, lub wprowadza jakiekolwiek wpisy w ramach PFR.
  3. Administrator – Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych z siedzibą w Warszawie, ul. Smolna 14/7, 00-375 Warszawa, określane później jako IFR.
  4. Redakcja – osoby zbierające, opracowujące i publikujące treści.
  5. Wpisy – artykuły, posty, blogi, wideo, ciekawostki oraz komentarze.
  6. Regulamin – niniejszy regulamin PFR.
  7. Partner – oznacza podmiot współpracujący ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE / 1. Regulamin określa zasady korzystania z PFR, zakres odpowiedzialności Administratora oraz informacje porządkowe. 2. Korzystając z PFR Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania i jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

III. WARUNKI KORZYSTANIA / 1. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracji zawiera z IFR umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 2. Poprzez wypełnienie formularza subskrypcji newsletterów Użytkownik zawiera umowę o subskrypcji newsletterów. 3. Korzystając z PFR Użytkownik zgadza się z regulaminem.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIK / 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z PFR w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu i respektowaniu praw własności intelektualnej. 2. Zakazane jest korzystanie z PFR w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami. 4. Użytkownicy mają prawo modyfikacji danych osobistych i własnej firmy. 5. Użytkownicy mają możliwość przedstawiania do publikacji wiadomości i artykułów związanych tematycznie z portalem. Merytoryczny dobór treści publikowanych w PFR zależy od decyzji Redakcji. 6. Wprowadzania komentarzy do wszelkich Wpisów, z uwzględnieniem zasad netykiety i dobrych obyczajów. 7. Prowadzenia korespondencji i kontaktów z innymi użytkownikami, pod warunkiem, iż treści wysyłanych wiadomości naruszają zasada współżycia społecznego i dobrych obyczajów. 8. Użytkownik ma obowiązek wprowadzania prawdziwych, rzetelnych i wiarygodnych informacji. 9. Użytkownik ma obowiązek chronienia danych dostępowych tj. Loginu i Hasła. 10. Użytkownik ma prawo do zapisania się, otrzymywania newsletterów oraz wypisania się z listy subskrybentów. 11. Użytkownik upoważnia PFR do kierowania na swój adres mailowy informacji o bieżącej działalności IFR, zaproszeń na wydarzenia związane z IFR informacji promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp.; 12. Wpis wizytówki firmy rodzinnej oraz blog jest usługą bezpłatną. 13. Wizytówka firmy rodzinnej musi zawierać: nazwę firmy, logo, dane kontaktowe. Pozostałe opcje nie są wymagane. 14. Wizytówka firmy rodzinnej w portalu jest dostępna dla wszystkich odwiedzających PFR. 15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone w blogu oraz komentarze znajdujące się pod każdym postów. 16. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią wizytówki, bloga po stronie operatora portalu. 17. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać niniejszego Regulaminu. ADMINISTRATOR/REDAKCJA 1. Redakcja ma prawo usuwać Wpisy zawierające treści niezgodne z prawem, Regulaminem lub z tematyką portalu. Może również modyfikować wpisy w zakresie adjustacji tekstów i korekty błędów. 2. Wysyłać informacje o zmianach w PFR do skrzynek w profilu użytkownika. 3. Administrator ma prawo wysyłania na skrzynkę e-mail Użytkownika zasubskrybowanych newsletterów. 4. PFR ma prawo wysyłać na skrzynkę e-mail Użytkownika informacji o bieżącej działalności IFR, zaproszeń na wydarzenia związane z IFR, informacji promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp.. 5. Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w blogu oraz komentarze znajdujące się pod każdym z postów. 6. Administrator portalu zastrzega sobie możliwość usunięcia wizytówki i blogu bez informowania o przyczynach usunięcia oraz w momencie użytkowania funkcjonalności portalu w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub naruszającego dobre obyczaje itp. 7. Administrator przyjmuje zgłoszenia od Użytkowników dotyczące funkcjonowania PFR na adres administrator@firmyrodzinne.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres e-mail wraz z uwagami. Uwagi będą rozpatrywane w terminie 7 dni.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA / 1. IFR zastrzega, że korzystanie z treści zawartych w PFR możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 2. IFR nie utożsamia się z opiniami, poglądami, poradami i artykułami, pochodzących ze źródeł zewnętrznych oraz we Wpisach Użytkowników zamieszczonymi w PFR. 3. IFR nie udziela gwarancji, że korzystanie z PFR będzie przebiegało bez błędów, czy przerw, lecz dołoży wszelkich starań, aby jego działanie przebiegało bezproblemowo. 4. IFR nie odpowiada za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do PFR, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników. 5. IFR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem PFR.

VI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA / 1. PFR udostępnia, chronione prawem autorskim, materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafika, dźwięki i materiały audio i video oraz przyjęta forma i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego. 2. IFR udostępnia w PFR treści, do których prawa autorskie przysługują IFR oraz treści, do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not. 3. Użytkownicy są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów. 4. Udostępniając własne treści w PFR Użytkownicy zgadzają się na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a IFR udzielają prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów. 5. Użytkownik może zamieszczać treści we Wpisach jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem eksploatacji tych treści. Użytkownikowi przysługują prawa autorskie do Wpisów, które spełniają powyższe warunki. W przypadku zamieszczenia Wpisów nie spełniających tych warunków wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej. 6. Administrator portalu usunie wszelkie treści objęte prawami autorskimi na życzenie ich właściciela, po uprzednim przedstawieniu dokumentów stwierdzających prawo do własności treści.

VII. OCHRONA PRYWATNOŚCI / 1. IFR w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. 2. W ramach świadczenia niektórych Usług IFR zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi. 3. IFR informuje, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację oraz poznanie jego zachowań i zainteresowań. 4. IFR gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się w jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w przypadku uzyskania zgody Użytkowników, w celu świadczenia wybranej Usługi. 5. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Użytkownik może również w każdym momencie skasować swoje dane i Wpisy.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest IFR. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. 2. Na podstawie uzyskanej od Użytkownika zgody Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Użytkowników danych osobowych do celów statystycznych i marketingowych. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione (np. Partnerzy IFR) zgodnie z przepisami ustawy tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3. W przypadku zamieszczania przez Użytkownika w PFR danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Użytkownika (opublikowanie tych danych na stronie internetowej). 4. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej. 5. Udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany.

IX. NOTKA PRAWNA / 1. Portal PFR nie jest witryną doradztwa. Wszelkie przedstawione tu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych w portalu odbywa się na odpowiedzialność Użytkownika. 2. Administrator portalu PFR oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne i inne teksty i mechanizmy były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednak prezentowane tu materiały i mechanizmy nie stanowią źródła prawa, a częste zmiany prawa powodują, że część treści może dotyczyć stanu prawnego z nieodległej przeszłości.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE / 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015 roku. 2. Wszelkie spory pomiędzy Członkami IFRu związane z portalem rozstrzyga Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych zgodnie z przyjętymi zasadami. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. 4. IFR ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 5. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie PFR pod adresem http://portal.firmyrodzinne.eu/strona/regulamin. 6. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia opublikowania.